Vad är OKR (Objectives & Key Results)?

En metodik som skapar alignment, engagemang och resultat genom löpande arbete med att sätta och följa upp på ambitiösa (och mätbara) mål.

Svårare än så är det egentligen inte. Av ramverk, teorier och modeller så är OKR nog en av de på ytan enklaste. Det handlar om att ta fram mål (objectives), beskriva vilka resultat som ska ha uppnåtts för att dessa ska vara uppfyllda (key results) och sedan sätta en struktur för löpande uppföljning och poängsättning av utfallet.

Översiktligt ska objectives svara på frågan ‘vart vill vi?’ och tillhörande key results är mätbara resultat som definierar vad som krävs för att komma dit, under premissen att när vi är i hamn med alla våra key results så är vi framme. 

En enkel OKR skulle kunna se ut såhär på ledningsnivå i ett företag,

Objective: Internationell expansion genom etablering i Tyskland under året

Key Result: 20MSEK försäljning på den tyska marknaden

Key Result: 5 nya tyska nyckelkunder med ordervärde över 1MSEK vardera

För ett marknadsteam i samma företag skulle en av teamets OKRer kunna se ut såhär,

Objective: Kraftigt ökad synlighet på tyska marknaden i Q1

Key Result: 100k organiska visningar av innehåll på XING

Key Result: 200 leads från mässor i tyskland

Key Result: 20% känner igen varumärket vid marknadsundersökning i slutet av kvartalet

Vanligtvis har teamet 2-4 objectives med tillhörande key results som de arbetar parallellt med under kvartalet.

OKR kan vid en första anblick se enkelt och nästan självklart ut, men som så ofta döljer sig kraften under ytan. När man som team börjar kika djupare på vad ovan innebär leds man snabbt in i diskussioner som man i många organisationer saknat tidigare. Det kan handla om ett nytt fokus på resultat istället för aktiviteter, reflektioner kring vilka av organisationens övergripande mål ett specifikt team stöttar och en insikt om hur brist på fokus påverkar leveranser.

Resan med OKR börjar ofta här, i en ökad insikt om vad som är viktigt för hela organisationen och hur ens egen roll kopplas till detta. Sedan tar det fart, när prioriteringar börjar göras utifrån samma fokus och löpande uppföljning mot högt satta (och mätbara) mål blir en del av kulturen växlar hela organisationen upp i tempo. I det här läget är OKR skelettet som håller samman fokus och ambitionsnivå för helheten och ser till att alla springer i samma riktning.

Som ledare hjälper OKRer dig att omvandla strategi och mission till handling samtidigt som du får ett verktyg att löpande följa upp resultat med. Som medarbetare får du vara med och forma dina mål samtidigt som fokus och förväntan på din roll förtydligas.För organisationen betyder det ökat tempo och bättre användande av resurser. För teamet skapar det engagemang, mening och minskar stress kopplat till oklara förväntningar. I detta har modellen även starkt vetenskapligt stöd, tydliga mål är ett av de mest utforskade områdena inom managementteori där man gång på gång kunnat påvisa en stark koppling till prestation (källa).

>
Lär dig OKR

9 korta steg

Lär dig OKR med dessa 9 artiklar.

Nu som bok

Målstyrning med OKR

I boken Målstyrning med OKR får du alla verktyg du behöver för att både kunna bidra i en OKR-implementation och själv implementera OKR i en organisation.

Beställ på Bokus Beställ på Adlibirs